Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL www.cubasvic.com,  que l’empresa Cubas Vic, S.L. amb domicili social a C. Perot Rocaguinarda,3 - Vic amb CIF. número B-, posa a disposició dels usuaris d’Internet. Es posa a disposició dels usuaris els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

Direcció: C. Perot Rocaguinarda,3 - Vic, Barcelona
Tel:  93 885 50 57
Mail: cubasvic@cubasvic.com

L’ús de Cubasvic.com expressa l’acceptació de forma incondicional de les següents condicions i normes d’ús del mateix. L’usuari es compromet a acceptar aquestes condicions cada vegada que accedeixi al servei i a seguir les instruccions que sorgeixin durant l’ús del mateix.

L’accés a Cubasvic.com és de caràcter gratuït, encara que per a la utilització de determinats serveis és necessària una subscripció. Cubas Vic, S.L es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al servei en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia o a instància d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions o facin un ús il·lícit del servei.

Per accedir a alguns dels serveis és necessari que els usuaris proporcionin prèviament certes dades de caràcter personal. Cubasvic.com es compromet a no distribuir  aquestes dades a tercers sense l’expressa autorització de l’usuari.

De conformitat amb el que s’estableix a la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que totes les dades que ens faciliti s’inclouran al fitxer automatitzat d’usuaris del qual és responsable Cubasvic.com.
Al facilitar-nos les seves dades, l’usuari declara a Cubasvic.com que són veraces, en la mesura del seu coneixement. Igualment, Cubasvic.com guardarà aquestes dades amb la finalitat de remetre-li ofertes, mitjançant correu electrònic, de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser del seu interès. L’usuari, i en el seu cas qui el representi, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació per correu electrònic dirigit a: cubasvic@cubasvic.com o mitjançant sol·licitud escrita i signada a Cubasvic.com, C. Perot Rocaguinarda,3 - Vic, Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport, i petició concreta de la sol·licitud. En cas de representació, haurà de provar-se  la mateixa mitjançant document fefaent.

Informem que el fitxer d’usuaris de Cubasvic.com, on estan guardades totes les seves dades, compleix amb totes les mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat i seguretat del tractament de les seves dades per la qual cosa garantim la més absoluta seguretat de la informació  que ens faciliti.

Aquest espai web, inclòs el text, imatges, contingut, fotografies, icones i gràfics en qualsevol dels seus formats, està protegit per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

Una part de les imatges utilitzades en aquest espai web no són propietat de Cubasvic.com, sinó que són enviades o cedides directament per clients o col·laboradors del nostre servei. Si alguna d’aquestes imatges estigués subjecte a drets d’autor, o a algun altre tipus de dret que impedeixi la seva publicació a aquesta web, un cop que la direcció de Cubasvic.com tingui coneixement provat del fet, procedirà a la retirada immediata de la imatge protegida pels drets pertinents.

Cubas Vic, S.L. no es fa responsable dels possibles danys o prejudicis ocasionats per la interrupció del servei, o per la inexactitud o la falsedat del contingut dels anuncis que apareixen al portal ja que estan subjectes a canvis sobtats o possibles errors d’escriptura.

Cubasvic.com ofereix aquest espai web “tal i como és”, es a dir, Cubasvic.com no garanteix expressa o implícitament els elements. Pel que fa al funcionament de l’espai web, o la informació, contingut o productes inclosos en el mateix, Cubasvic.com queda exonerada de qualsevol garanties, incloses, entre altres, la garantia d’idoneïtat per a un fi determinat.

La durada dels serveis de Cubasvic.com té caràcter indefinit, no obstant, Cubas Vic, S.L. es reserva el dret d’interrompre’l si ho considera convenient, així com tampoc es responsabilitza de les interrupcions motivades per canvis en el disseny, problemes tècnics, o qualsevol altra raó.

El present Avís Legal, així com qualsevol relació entre vostè com a usuari i Cubasvic.com es regirà per la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la existència o contingut d’aquest Avís Legal o de les relacions entre l’usuari i Cubasvic.com, ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vic. Cubasvic.com es reserva el dret a la realització de canvis en qualsevol moment, tant al nostre espai web com a aquest Avís  Legal.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mostrar publicidad personalizada segun su navegación.
Si continúa navegando consideraremos que acepta el uso de cookies. OK Más información